پروتز ثابت  مراقبت بعد از درمان پروتز ثابت protez sabt 1 180x180

مراقبت بعد از درمان پروتز ثابت

معرفی درمان بـرای جایـگزینی دنـدان هـای از دست رفـته و یا تقـویت تاج دنـدان های ضعیف از پروتز ثابت استفاده می شود. پروتز ثابت نمایی همانند دندانهای طبیعی دارد که می تواند یک یا چند واحدی باشد.

پروتز متحرک  مراقبت بعد از درمان پروتز متحرک porotez moteharek 1 180x180

مراقبت بعد از درمان پروتز متحرک

معرفی درمان دندانپزشک جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته، اقدام به ساخت پروتز متحرک می نماید.سپس قالب به دست آمده از دهان بیمار را برای ساخت پروتز به لابراتور می فرستد.