درمان ریشه دندان چیست

درمان ریشه (عصب کشی دندان ) به یکی از مهمترین شیوه‌های درمانی تبدیل شده است که متخصصین ریشه دندان یا اندودنتیست ها آن را انجام می‌دهند. این فرایند که به عنوان عملی تخصصی شناخته می‌شود، شامل مراحل مختلفی می‌شود که انجام مناسب هر کدام از آن‌ها می‌تواند نتیجه نهایی کار را از لحاظ کیفی تضمین کند. در فرایند عصب کشی دندان تلاش می‌شود که قالب اصلی و شکل اولیه دندان حفاظت شود و تنها بخش‌های داخلی آن از جمله پالپ دندان تخلیه می‌شود. این موضوع کمک می‌کند که ظاهر فرد نیز در جریان این فرایند حفظ شود…

درمان ریشه

مراقبت بعد از درمان ریشه

معرفی درمان پالپ یا مغز دندان، منطقه ای نرم در مرکز دندان می باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارد. وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد،